Кабинет за интерну ревизију

КАБИНТЕТ  ЗА  ИНТЕРНУ  РЕВИЗИЈУ

Кабинет за интерну ревизију је посебна организациона јединица Дома здравља  “Стари  град” Београд, која је организационо и функционално независна и непосредно одговорна директору Дома здравља. Успоставља се ради пружања независног, објективног уверавања и саветодавне услуге, осмишљен да дода вредност, унапреди пословање и да помогне у остваривању циљева Дома здравља који су дефинисани законом, другим прописима, уговорима , утврђеним политикама и процедурама.

 

Кабинет за интерну ревизију обавља послове систематичног и дисциплинованог приступа и процене управљања ризиком и интерних контрола, процене адекватности и ефикасности система финансијског управљања и контроле у смислу:

     • идентификовања, процене и управљања ризиком;

     • усаглашености пословања са законима и другим прописима, упутствима за рад, интерним актима и уговорима;

     • тачности, поузданости и потпуности финансијских и других пословних информација;

     • ефикасности, ефективности и економичности пословања;

     • заштити средстава и информација;

     • давања препорука за побољшање система финансијског управљања и контроле.

 

У Кабинету за интерну ревизију обављају се стручни послови из области интерне ревизије у јавном сектору, у складу са Законом којим се уређује буџетски систем, Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору и Међународним стандардима интерне ревизије, а у свом раду користи начела објективности, стручности, поверљивости  и интегритета.

 

Запослени у кабинету за интерну ревизију су  дужни да се у свом раду придржавају повеље интерне ревизије, етичког кодекса, приручника којим се прописује методологија рада и упутства и инструкција које, у складу са законом којим се уређује буџетски систем доноси Министар финансија РС.

 

Кабинет за интерну ревизију врши ревизију свих организационих делова, програма, активности и процеса у Дому здравља, укључујући и ревизију средстава Европске уније као и свих осталих ресурса које су Дому здравља обезбедила друга тела и интституције.

 

Кабинет за интерну ревизију обавља ревизију на основу: стратешког плана, годишњег плана и плана појединачне ревизије.

 

Послове интерне ревизије у Дому здравља од 15.10.2020 године обавља Зоран Вуколић, овлашћени интерни ревизор у јавном сектору. Сертификат Министарства финансија РС о стеченом знању овлашћени интерни ревизор у јавном сектору, уведен у Регистар овлашћених интерних ревизора у јавном сектору под бројем:  ОИРЈС-0121 од 25.12.2012. године, са радним искуством на пословима интерног ревизора од 14 година.

 

Одржана предавања и објављени стручни радови:

Институт за Економику и финансије Београд, МНГ Центар Београд и у Школа рачунара, страних језика и пословања БАY.cом  Београд из области интерне ревизије, финансијског управљање и контроле, управљање ризицима и корпоративног управљања.  Из ових области објавио је стручне радове у часопису Ревизор бр. 72/2015, 74/2016,  76/2016, 77/2017, 79/2017, 82/2018, 85/2019, 86/2019, 87 - 88/2019, 89-90/2020  и  91-92/2020.

 

Контакт:

Адреса: Симина 27, 11000 Београд

Канцеларија: 705

Телефон: 011 32 15 766

Е-пошта: revizor@dzstarigrad.org

 

ПОВЕЉА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

ЕТИЧКИ КОДЕКС

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 2020-2022. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2023. ГОДИНУ