Служба за немедицинске послове

U Domu zdravlja Stari grad nemedicinski poslovi
su raspoređeni u 2 organizacione jedinice
definisane statutom Dom zdravlja Stari grad.

- Kabinet za internu reviziju
- Sluzba za nemedicinske poslove

----------------------------------------

u Sluzbi za nemedicinske poslove
postoje 4 organizacione podjedinice grupisane po strukama
u potpunosti usaglašene sa katalogom radnih mesta u javnom sektoru.

UREDBA O KATALOGU RADNIH MESTA U JAVNIM SLUZBAMA I
DRUGIM ORGANIZACIJAMA U JAVNOM SEKTORU
("Sl. glasnik RS", br. 81/2017, 6/2018 i 43/2018)


1. Odeljenje za pravne, kadrovske i opslove javnih nabavki
- G01: PRAVNI, KADROVSKI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI ( 4 izvršilaca )
- G03: POSLOVI JAVNIH NABAVKI I KOMERCIJALE ( 2 izvršilaca )

2. Odeljenje za ekonomsko-finansijske poslove
- G02: FINANSIJSKI I RACUNOVODSTVENI POSLOVI ( 7 izvršilaca )

3. Odsek za IKT
- G04: POSLOVI INFORMACIONIH SISTEMA I TEHNOLOGIJA ( 3 izvršilaca )

4. Odeljenje za tehnicke poslove
- G06: POSLOVI TRANSPORTA I LOGISTIKE ( 4 izvršilaca )

- G05: POSLOVI INVESTICIONOG I TEHNICKOG ODRZAVANJA,
BEZBEDNOSTI I ZAŠTITE ( 6 izvršilaca )
- G09: OSTALI POSLOVI PODRŠKE ( 15 izvršilaca )

---------------------

Broj nemedicinskih radnika manji je od 15% ukupno zaposlenih u skladu sa clanom 17.
PRAVILNIKA O BLIZIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DELATNOSTI U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA
I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUZBE
("Sl. glasnik RS", br. 43/2006, 112/2009, 50/2010, 79/2011, 10/2012
- dr. pravilnik, 119/2012 - dr. pravilnik, 22/2013 i 16/2018)

Procenat nemedicinskih radnika u ukupnom broju zaposlenih varira u toku godine između 13 i 14%.

Clan 17

Od ukupnog broja zaposlenih u zdravstvenoj ustanovi na primarnom nivou zdravstvene delatnosti do 15% su radnici za obavljanje nemedicinskih poslova (pravni, ekonomsko-finansijski, tehnièki i drugi slièni poslovi).

Za obavljanje pravnih i ekonomsko-finansijskih poslova obezbeđuje se jedan nemedicinski radnik na sedam zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika sa visokom školskom spremom.

Za obavljanje tehnièkih i pomoænih poslova obezbeđuje se jedan nemedicinski radnik na tri zdravstvena radnika i zdravstvena saradnika sa visokom školskom spremom, ne ukljuèujuæi vozaèe u hitnoj medicinskoj pomoæi.