Конкурси

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА ИНТЕРНЕ МЕДИЦИНЕ

 

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА ФИЗИКАЛНЕ МЕДИЦИНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ

 

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ПЕДИЈАТАР

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР У КУЋНОМ ЛЕЧЕЊУ И НЕЗИ

 

ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНИ АНАЛИТИЧАР

 

ДОКТОР ДЕНТАЛНЕ МЕДИЦИНЕ

 

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР

 

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА

 

ЧУВАР

 

 

 

Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник
Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник – 1 извршилац 

Опис посла:

· прикупља, уређује и припрема податке за израду финансијских анализа, извештаја и пројеката;
· проверава исправност финансијско - рачуноводствених образаца;
· припрема прописане документације за подношење пореских евиденција и пријава;
· врши билансирање прихода и расхода (месечно, квартално и годишње);
· врши билансирање позиција биланса стања;
· израђује документацију за подношење пореским службама и другим прописима установљеним органима и службама;
· води евиденције о реализованим финансијским плановима и контролише примену усвојеног контног плана;
· припрема и обрађује податке за финансијске прегледе и анализе, статистичке остале извештаје везане за финансијско – материјално пословање;
· припрема податке, извештаје и информације о финансијском пословању;
· припрема и обрађује захтеве за плаћање по различитим основама;
· прати прописе и води евиденцију измена прописа из делокруга рада;
· води евиденције из делокруга рада и извештава о извршеним активностима;
· обавља обрачуне и реализује девизна плаћања и води девизну благајну;
· води помоћне књиге и евиденције и усаглашава помоћне књиге са главном књигом;
· евидентира пословне промене;
· припрема документацију за усаглашавање потраживања и обавезе;
· чува и архивира помоћне књиге и евиденције;
· врши обрачун и исплату плата, накнада и других личних примања, припадајућих пореза и доприноса;
· припрема и обрађује документацију за пословне промене исказане на изводима рачуна;
· контролише електронске налоге за плаћање и аутоматске налоге за књижење.
· на основу важећих нормативних аката, издатих решења, одлука директора и радних листа добијених од организационих јединица врши обрачун плата, накнада плата и додатака на плату за сваког запосленог,
· врши обрачун пореза и доприноса на терет запосленог и на терет послодавца; подноси пореске пријаве пореској управи, стара се о уплати пореза,
· прима извештаје о привременој спречености за рад од радника и врши обрачун свих видова боловања и других примања за која се укаже потреба,
· стара се о исплатама боловања и подноси пореске пријаве,
· врши обрачун и исплату накнада трошкова за долазак на рад и повратак запослених са рада,
· врши обрачун и исплату отпремнина при одласку у пензију и доставља пријаве пореској управи; попуњава, врши обуставу и евиденцију административних и судских забрана и стара се о уплатама,
· у случају раскида радног односа обавештава дужника и врши пренос администартивне забране на предузеће у коме радник заснова радни однос,
· попуњава, врши обуставу и евиденцију синдикалних кредита и стара се о уплатама,
· попуњава и ажурира захтеве запослених за отварање текућих рачуна преко којих се врши исплата плата и накнада,
· врши уплату доприноса за лица која се налазе на стручном оспособљавању и усавршавању у здравственој делатности (волонтерски рад),
· доставља пријаве пореској управи,
· на обрасцу ППП саставља Поједничне пореске пријаве за порез по одбитку,
· попуњава Образац М-4К,
· месечно шаље податке о броју запослених и њиховим примањима у Централни регистар запослених при Управи за трезор,
· попуњава и доставља Образац - Требовање за плате – РФЗО,
· попуњава и доставља Образац - Требовање за превоз – РФЗО,
· попуњава и доставља Образац ИПЛ 1 – Исплаћена средства за плате – РФЗО,
· попуњава и доставља Образац ИПЛ 2 – Исплаћена средства за плате по врстама примања – РФЗО,
· доставља требовање РФЗО за јубиларне награде и отпремнине и доставља доказ о исплаћеним средствима,
· квартално доставља Образац ПО-ПП – плате и превоз – РФЗО
· обавља и друге послове у оквиру своје струке по налогу непосредног и/или вишег руководиоца
· за свој рад одговоран је Начелнику одељења и/или вишем руководиоцу.

Стручна спрема /образовање

Високо образовање:
· на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
· на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
изузетно:
· средње образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.

Додатна знања /испити / радно искуство
· знање рада на рачунару;
· најмање три године радног искуства.

Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли, интернет страници Дома здравља „Стари град“ и код Националне службе за запошљавање. Јавни оглас доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.

Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник – 1 извршилац.

Рок за пријаве до 18.01.2023. у 15 часова

Број телефона за информације: 011 / 3215-602

 

Медицинска сестра-техничар у амбуланти
I

Медицинска сестра-техничар у амбуланти – 1 извршилац на одређено време у Служби за здравствену заштиту жена

 

Опис посла

· у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи и на терену;

· припрeмa пацијента зa дијагностичко терапијске прoцeдурe;

§ припрeмa просторије, oпрeму и урeђaje зa рaд и распрема на крају рада;

· обавља послове функционалне диjaгнoстике (ЦТГ, EКГ, oдрeђивaњe шећера у крви и др) и врши антропометријска мерења и мерење тензије;

· врши дезинфекцију и стeрилизaциjу мaтeриjaлa и инструмeнaтa;

· правилно одлаже медицински отпад;

§ спроводи терапијске процедуре по налогу лекара;

§ обавља пријем и тријажу пацијената и заказује посете;

§ спроводи здравствено васпитни рад у оквиру тимског рада у амбуланти и на терену;

· по потреби ради у цитолошкој лабораторији ако поседује специфичну едукацију за те послове;

· по потреби учествује у раду саветовалишта за психофизичку припрему трудница ако поседује специфичну едукацију за те послове.

· фактурише услуге за потребе електронске фактуре према РЗЗО у складу са номенклатуром;

§ исправља накнадно оспорене фактурисане услуге настале личном грешком приликом уноса;

§ заказује превентивне и куративне прегледе;

§ врши контролу хигијене простора;

· формира радни распоред лекара у интегрисаном здравственом информационом систему

· наплаћује партиципацију и по потреби посла и по налогу непосредног и/или вишег руководиоца ради на инфопулту Дома здравља;

· обавља и друге послове у оквиру своје струке по налогу непосредног и/или вишег руководиоца

· за свој рад одговоран је Главној медицинској сестри/техничару службе и/или вишем руководиоцу

 

Стручна спрема/образовање:

· средње образовање, смер гинеколошко-акушерска сестра

 

Додатна знања / испити /искуство:

· стручни испит;

· лиценца;

· познавање рада на рачунару

· најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре/техничара;

 

Начин заснивања радног односа: на одређено време

Радно време: Пуно радно време.

 

II

 

Медицинска сестра/техничар у амбуланти – 1 извршилац на одређено време у Служби за здравствену заштиту одраслих становника

 

Опис посла:

· у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи и на терену;

· припрeмa пацијента зa дијагностичко терапијске прoцeдурe;

§ припрeмa просторије, oпрeму и урeђaje зa рaд и распрема на крају рада;

· обавља послове функционалне диjaгнoстике (ЦТГ, EКГ, oдрeђивaњe шећера у крви и др ) и врши антропометријска мерења и мерење тензије;

· врши дезинфекцију и стeрилизaциjу мaтeриjaлa и инструмeнaтa;

· правилно одлаже медицински отпад;

§ спроводи терапијске процедуре по налогу лекара;

§ обавља пријем и тријажу пацијената и заказује посете;

§ спроводи здравствено васпитни рад у оквиру тимског рада у амбуланти и на терену;

· фактурише услуге за потребе електронске фактуре према РЗЗО у складу са номенклатуром;

§ исправља накнадно оспорене фактурисане услуге настале личном грешком приликом уноса;

§ заказује превентивне и куративне прегледе;

§ врши контролу хигијене простора;

· формира радни распоред лекара у интегрисаном здравственом информационом систему

· наплаћује партиципацију и по потреби посла и по налогу непосредног и/или вишег руководиоца ради на инфопулту Дома здравља;

· обавља и друге послове у оквиру своје струке по налогу непосредног и/или вишег руководиоца

· за свој рад одговоран је Одговорној медицинској сестри/техничару амбуланте и/или Главној медицинској сестри/техничару службе и/или вишем руководиоцу.

 

Стручна спрема/образовање:

· средње образовање

 

Додатна знања / испити /искуство:

· стручни испит;

· лиценца;

· познавање рада на рачунару.

· најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре/техничара;

 

Начин заснивања радног односа: на одређено време

Радно време: Пуно радно време.

 

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 

· Пријаву на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, број телефона и e-mail адресу.

· Копија дипломе/сведочанства о завршеном средњем образовању

· Копија лиценце

· Копија доказа о радном искуству

Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли, интернет страници Дома здравља „Стари град“ и код Националне службе за запошљавање. Јавни оглас доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.

 

Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова могу да се достављају непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Конкурс – Медицинска сестра / техничар у амбуланти Служби за здравствену заштиту одраслих становика или Конкурс – Медицинска сестра / техничар у амбуланти Служби за здравствену заштиту жена)

Рок за пријаве до 18.01.2023. у 15 часова

Број телефона за информације : 011 / 3215-602

------------------------------------------

Референт за финансијско рачуноводствене послове – референт за плате
Референт за финансијско рачуноводствене послове – референт за плате - 1 извршилац


Опис посла:

· врши пријем, контролу и груписање улазне и излазне документације и даје налог за финансијско задуживање;

· врши усаглашавање са главном књигом свих конта за обрачун зарада, накнада зарада и друга примања;

· води прописане електронске евиденције и обавља електронска плаћања;

· контролише евидентирање пословних промена у пословним књигама и евиденцијама;

· прати и усаглашава стање књига основних средстава и главне књиге;

· прати измиривање обавеза по основу пореза на добит;

· учествује у изради обрачуна пореза на додату вредност;

· израђује месечне извештаје о документацији и одговоран је за њихову тачност;

· ажурира податке у одговарајућим базама;

· пружа подршку у изради периодичног и годишњег обрачуна;

· врши рачунску и логичку контроли месечних извештаја, обрађује податке и израђује статистичке табеле.

· на основу важећих нормативних аката, издатих решења, одлука директора и радних листа добијених од организационих јединица врши обрачун плата, накнада плата и додатака на плату за сваког запосленог,

· врши обрачун пореза и доприноса на терет запосленог и на терет послодавца; подноси пореске пријаве пореској управи, стара се о уплати пореза,

· прима извештаје о привременој спречености за рад од радника и врши обрачун свих видова боловања и других примања за која се укаже потреба,

· стара се о исплатама боловања и подноси пореске пријаве,

· врши обрачун, исплату и рефундацију накнада инвалида рада II категорије, подноси пореску пријаву пореској управи, а ПИО фонду документацију за рефундацију,

· врши обрачун и исплату накнада трошкова за долазак на рад и повратак запослених са рада,

· врши обрачун и исплату отпремнина при одласку у пензију и доставља пријаве пореској управи; попуњава, врши обуставу и евиденцију административних и судских забрана и стара се о уплатама,

· у случају раскида радног односа обавештава дужника и врши пренос администартивне забране на предузеће у коме радник заснова радни однос,

· попуњава, врши обуставу и евиденцију синдикалних кредита и стара се о уплатама,

· попуњава и ажурира захтеве запослених за отварање текућих рачуна преко којих се врши исплата плата и накнада,

· врши уплату доприноса за лица која се налазе на стручном оспособљавању и усавршавању у здравственој делатности (волонтерски рад),

· доставља пријаве пореској управи,

· на обрасцу ППП саставља Поједничне пореске пријаве за порез по одбитку,

· попуњава Образац М-4К,

· месечно шаље податке о броју запослених и њиховим примањима у Централни регистар запослених при Управи за трезор,

· попуњава и доставља Образац - Требовање за плате – РФЗО,

· попуњава и доставља Образац - Требовање за превоз – РФЗО,

· попуњава и доставља Образац ИПЛ 1 – Исплаћена средства за плате – РФЗО,

· попуњаа и доставља Образац ИПЛ 2 – Исплаћена средства за плате по врстама примања – РФЗО,

· доставља требовање РФЗО за јубиларне награде и отпремнине и доставља доказ о исплаћеним средствима,

· квартално доставља Образац ПО-ПП – плате и превоз – РФЗО.

· ажурно и уредно евидентира приспелу документацију у аналитичким евиденцијама,

· контира документацију и књижи је у главној књизи,

· усаглашава аналитичку евиденцију са синтетичком,

· води рачуна о ажурном књижењу у законском року,

· обавештава књиговођу контисту главне књиге и начелника одељења уколико примети било какве нерегуларности,

· уноси све излазне фактуре и врши повезивање уплата купаца са унетим фактурама,

· промене везане за РФЗО контира по наменама,

· усаглашава стање са РФЗО у сарадњи са књиговођом контистом главне књиге и начелником одељења,

· усаглашава стање са купцима и припрема ИОС-е за слање купцима,

· информише начелника одељења и правну службу о дуговањима купаца,

· уноси и контира све улазне фактуре за робу, материјал и услуге,

· врши повезивање плаћања преко извода са унетим фактурама,

· врши контролу повезаних исплата и исправља евентуално уочене пропусте,

· о уоченим пропустима приликом контроле приспеле документације обавештава ликвидатора и књиговођу контисту главне књиге,

· уноси све промене које се односе на промене кроз дневне изводе свих рачуна; врши усаглашавање стања са повериоцима,

· проверава добијене ИОС-е и одговара за њихову исправност,

· по периодичним обрачунима и завршном рачуну учествује у сравњивању података за свођење обрачунског система књижења на готовински,

· евидентира основна средства и ситан инвентар по врсти, количини и вредности за сваку службу и сектор на основу веродостојне и комплетиране документације,

· евидентира основна средстава у одговарајуће амортизационе групе,

· обрачунава амортизацију и по потреби ревалоризацију основних средстава и издаје књиговодствени налог за промене,

· припрема пописне листе за редован попис основних средстава и ситног инвентара на крају године, а по потреби и за ванредне пописе по службама односно рачунополагачима,

· помаже комисији за попис у сравњењу пописних листа и утврђивању разлика по попису, као и изради елебората о попису,

· књиговодствено спроводи измене након спроведеног пописа; контира и уноси у главну књигу документацију која није била предмет аналитичких евиденција,

· обавештава начелника одељења уколико примети било какве нерегуларности о уоченим неслагањима и грешкама у пословном информационом систему; контролише и књижи дневник благајне.

· ажурно и уредно евидентира приспелу документацију у аналитичким евиденцијама,

· контира документацију и књижи је у главној књизи,

· усаглашава аналитичку са синтетичком евиденцијом,

· води рачуна о ажурном књижењу у законском року,

· обавештава начелника одељења уколико примети било какве нерегуларности по питању исправности документације или кашњења достављања документације,

· контира и уноси у главну књигу документацију која није била предмет аналитичких евиденција – калкулацију плата и осталих личних примања, обрачун ПДВ-а, разне спецификације и обрачуне, помоћне благајне, изводе боловања и других издвојених рачуна, закључна књижења,

· припрема потребне извештаје за периодичне обрачуне и завршни рачун,

· сачињава периодичне обрачуне и завршни рачун,

· врши обрачун ПДВ-а и предаје пријаве за ПДВ,

· израђује интерни контни план,

· стара се о доступности књиговодствених података надлежним органима,

· обавља и друге послове у оквиру своје струке по налогу непосредног и/или вишег руководиоца

· за свој рад одговоран је Шефу рачуноводства и/или Начелнику одељења и/или вишем руководиоцу.

 

Стручна спрема /образовање

средње образовање.

 

Додатна знања /испити / радно искуство

знање рада на рачунару.

 

Начин заснивања радног односа: на одређено време

Радно време: Пуно радно време.

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

· пријава на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, контакт телефон и e-mail адресу;

· Копија дипломе средње школе.

· Доказ о радном искуству у струци.

 

Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли, интернет страници Дома здравља „Стари град“ и код Националне службе за запошљавање. Јавни оглас доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.


Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Конкурс – Референт за финансијско рачуноводствене послове - референт за плате“.
Рок за пријаве до 18.01.2023. у 15 часова
Број телефона за информације : 011 / 3215-602

Доктор медицине изабрани лекар

Доктор медицине изабрани лекар - 1 извршилац

 

Опис послова за доктора медицине изабраног лекара

· превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;

· организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање деце на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;

· ради у превентивним саветовалиштима;

· организује и спроводи прописане систематске и скрининг прегледе;

· учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);

· обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад родитеља болесног детета;

· прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала;

· даје оцену о здравственом стању детета и упућује родитеље на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског рада

· збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;

· учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

· обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

· обавља и друге послове у оквиру своје струке по налогу непосредног и/или вишег руководиоца;

· за свој рад одговоран је начелнику службе и/или вишем руководиоцу.

 

Стручна спрема/образовање

Високо образовање:

§ на интегрисаним академским студијама, из области медицине по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

§ на основним студијама из области медицине у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

 

Додатна знања/испити/радно искуство

§ стручни испит;

§ лиценца;

§ познавање рада на рачунару

§ најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли, интернет страници Дома здравља „Стари град“ и код Националне службе за запошљавање. Јавни оглас доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.

Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Конкурс - Доктор медицине изабрани лекар”.

Рок за пријаве до 18.01.2023. у 15 часова
Број телефона за информације : 011 / 3215-602

 

Доктор специјалиста психијатрије
Опис послова за доктора медицине специјалисту у специјалистичкој делатности / специјалиста психијатрије:

· Превенира, дијагностикује и лечи болести и друге менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;

· Организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;

· Обавља преглед и лечење пацијената који су упућени од стране изабраног лекара и лекара других специјалности и пружа помоћ у хитним стањима;

· У оквиру психијатријског прегледа обавља разговор са болесником или пратиоцем, спроводи психијартријски интервју, општи клинички преглед, испитује стање психичких функција, поставља радну или коначну дијагнозу и одређује терапију;

· Обавља индивидуални и групну психотерапију

· Обавља саветодавни рад са пацијентима и са члановима породице пацијената оболелих како од акутних тако и од хроничних прогредијентних психијатријских обољња и болести зависности;

· Учествује у посебним програмима (мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);

· Обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе,одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења,одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде;

· Даје стручно мишљење по захтеву, код одређених случајева болести и повреда, код упућивања пацијената на лекарску и инвалидску комисију, код остваривање права пацијента за помоћ и негу другог лица, као и мишљење за прописивање ортопедских помагала;

· Обавља предходне, периодичне и систематске прегледе са оценом радне способности;

· Члан је тима при оцени радне способности за рад на висини, дубини, управљању моторним возилима, рад на пловним објектима, ношење ватреног оружја и другим радним местима са повећаним ризиком;

· Обавезан је члан Лекарске комисије за возаче;

· Учествује у Комисијама за професионалну оријентацију деце и омладина где су потребни посебни захтеви;

· Обавља прегледе и даје мишљење о способности за усвајање детета, старатељство, склапање брака између малолетних лица и сл.;

· Даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског рада;

· Збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;

· Спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован;

· Учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

· Обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

· Може спроводити активности стручног усавршавања у оквиру своје специјализације;

· Учествује у едукацији студената, лекара на стажу, лекара на специјализацији као и здравствених радника и сарадника;

· Води и чува прописану медицинску документацију и евиденцију;

· Обавља и друге послове у оквиру своје струке по налогу непосредног руководиоца и њему одговара за свој рад.

 

Стручна спрема/образовање

Високо образовање:

§ на интегрисаним академским студијама из области медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из психијатрије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

§ на основним студијама из области медицине у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из психијатрије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања/испити/радно искуство

· стручни испит;

· лиценца;

· специјалистички испит;

· познавање рада на рачунару

· најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

II

 

Назив посла:

1. Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој делатности / специјалиста оториноларингологије – 1 извршилац

 

Опис послова за доктора медицине специјалисту у специјалистичкој делатности / специјалиста оториноларингологије

§ Превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;

§ Организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници

§ Обавља преглед и лечење пацијената који су упућени од стране изабраног лекара и лекара других специјалности и пружа помоћ у хитним стањима

§ Обавља систематске прегледе у оквиру превенције и раног откривања оштећења слуха мале и предшколске деце.

§ Учествује у посебним програмима(мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);

§ Спроводи основне дијагностичке процедуре као што су: отоскопија, отомикроскопија, риноскопија, индиректна епифарингоскопија, индиректна ларингоскопија, ултразвучну дијагностику.

§ Обавља тестове функције чула слуха (аудиометрију, тимпанометрију, тоналну лиминарну аудиометрију са тумачењем налаза, импеданцметрију са стабедијалним рефлексом и сл.) и чула равнотеже (Ромберг-ов тест, испитивање вестибуларне функције и сл.).

§ Врши инцизију, дренажу, аспирацију , екцизију и каутеризацију предела уха, носа и ждрела, вађење страног тела из носа и спољашњег ушног канала и ждрела, апликацију лека у нос и ухо, превијање, заустављање површинског крварења, предњу тампонаду носа.

§ Обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе,одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења,одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде;

§ Прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала;

§ Збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;

§ Упућује пацијенте на додатне дијагностичке прегледе у установу и ван ње као и на стационарно лечење.

§ Ради прегледе професионалних возача уз аудиолошко испитивање ваздушне и коштане спроводљивости са процентом оштећења по ФС.

§ Може спроводити и активности стручног усавршавања у оквиру своје специјализације;

§ Учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

§ Обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

§ Учествује у едукацији пацијената у терапијске сврхе.

§ Учествује у едукацији студената, лекара на стажу и лекара на специјализацији, као и здравствених радника и сарадника;

§ Води и чува прописану медицинску документацију и евиденцију;

§ Обавља и друге послове у оквиру своје струке по налогу непосредног руководиоца и њему одговара за свој рад.

 

Стручна спрема/образовање

Високо образовање:

§ на интегрисаним академским студијама из области медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из оториноларингологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

§ на основним студијама из области медицине у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација изоториноларингологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

 

Додатна знања/испити/радно искуство

§ стручни испит;

§ лиценца;

§ специјалистички испит;

§ познавање рада на рачунару

§ најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

Начин заснивања радног односа: на одређено време.

Радно време: Пуно радно време.

 

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

· пријаву на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, контакт телефон и e-mail адресу;

· копију дипломе о завршеном високом образовању

· копију уверења о положеном стручном испиту

· копију важеће лиценце

· копију уверења о положеном специјалистичком испиту

 

Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли, интернет страници Дома здравља „Стари град“ и код Националне службе за запошљавање. Јавни оглас доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.

 

Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Конкурс – Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој делатности / специјалиста психијатрије“, или са назнаком „Конкурс - Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој делатности / специјалиста оториноларингологије
Рок за пријаве до 22.12.2022 у 15 часова
Број телефона за информације : 011 / 3215-602

Организатор инвестиционог/техничког одржавања и одржавања уређаја

Опис посла:

- планира, организује, сервисира и контролише све врсте мрежних протока и обавља послове контроле приступа уређајима који користе ЛАН мрежу;

- планира, сервисира и организује контролу Л